Arbetsmiljö

AFS 2015:4 – Nya regler och krav för organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetslivet har genomgått en stor förändring under de senaste decennierna. Sjukfrånvaro som beror på stress och utmattning har ökat vilket har lett till ett ökat intresse för de bakomliggande orsakerna. Ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande särbehandling uppmärksammas i högre grad vilket har lett till Arbetsmiljöverket har tagit fram tydligare regler och krav för den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön. I mars 2016 kom en ny förordning som förtydligar arbetsgivarens ansvar för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, AFS 2015:4.

Vad innebär organisatorisk och social arbetsmiljö?

Den organisatoriska arbetsmiljön innefattar hur arbetet styrs, kommuniceras, hur arbetet organiseras och hur beslut fattas. Den sociala arbetsmiljön beskriver hur vi samspelar och påverkas av kollegor, chefer och andra personer runt omkring oss. Även digitala forum som mejl, chatt och liknande ingår också i den sociala arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön är lättare att förstå och mäta. Den innefattar lokaler, ljus, ljud, arbetsverktyg och utrustning.

Vilket ansvar har arbetsgivaren?

Arbetsgivare har ansvar för att ha målsättningar samt ett systematiskt arbetssätt för att förebygga hälsorisker. För att ha koll på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön behöver man införa regelbundna och systematiska undersökningar. Arbetsmiljön är föränderlig så det gäller att kontinuerligt följa utvecklingen i organisationen för att förebygga risker. Alla arbetstagare ska känna till riskerna i arbetet och veta vem de kan vända sig till med frågor. Det är viktigt att komma ihåg att vissa kan uppleva det som svårt att ta upp problem kring arbetsmiljön. Därför bör arbetsgivaren uppmuntra och underlätta för alla medarbetare att kunna påpeka sådant som de upplever som problem.

En god arbetsmiljö är ingen slump utan måste byggas in i organisationen och konkretiseras i policyer, mål, styrdokument, regler och rutiner.

Tre månader kostnadsfri testperiod

Nu när många organisationer har ställt om till distansarbete är det viktigare än någonsin att hålla koll på hur dina anställda upplever sin arbetssituation. Kom igång med Weekli nu för att få insikter om din organisation.

Varför Weekli?