Om undersökningen

Undersökningen vi använder är vetenskapligt validerad och bakom de drygt 90 frågorna ligger över 20 års forskning från universitet runt om i världen. Frågorna är väl avvägda för att ge sanningsenliga svar och behandlar följande dimensioner av den psykosociala miljön på arbetsplatsen; krav i arbetet, samarbete, ledarskap, hälsa och välbefinnande, balans mellan arbetsliv och fritid samt kränkande behandling. I varje dimension finns ett antal skalor; som arbetstakt, rollklarhet, inflytande och erkännande och varje skala består i sin tur av 2-4 frågor.

 

 

Hierarki

Undersökningen har sin egen hierarki, med en uppdelning i dimensioner, skalor och frågor.

Human performance indicator (HPI) är resultatet av valda skalor kombinerade över olika dimensioner. Syftet med att presentera data som fokuserar på en högre nivå är att skapa övergripande förståelse för vad som händer i organisationen.

Dimensionernas struktur har byggts upp under 20 år. Skalor som korrelerar med varandra eller utforskar samma område utifrån olika vinklar har samlats i en och samma dimension. En dimension kan alltså innehålla flera skalor, t:ex återfinns skalorna ”arbetstempo”, ”emotionella krav” och ”kvantitativa krav” alla i dimensionen ”krav i arbetet”.

Varje skala består av 2 till 4 frågor som berör samma ämne, men utifrån olika synvinkar. Studier visar att frågorna inom en och samma skala har en mycket stark korrelation med varandra, de frågar med andra ord om exakt samma sak.

Frågor ligger till grund för undersökningen. Dessa är validerade med djupgående forskning, vilket säkerställer att svaren avslöjar det som avsetts och ingenting annat.

Forskningsstudier

Det har skrivits över 40 forskningsrapporter om undersökningen. Merparten av studierna syftar till att validera undersökningen och ett par behandlar även hur man kan förutsäga sjukdom eller personalomsättning, så kallad prediktiv analys. Referensvärdet för varje skala i undersökningen baseras på en referenspopulation från olika studier runt om i världen.

Referenspopulation (BRP)

Precis börjat med Weekli? Jämför gärna era värden med BRP, medianvärdet för en referenspopulation i ditt land.  Weekli ger dig och dina medarbetare insikter utifrån BRP, men precis som i alla områden i livet finns det inget som passar alla. Använd därför BRP som norm och försök förstå varför dina medarbetare har ett lågt eller högt värde på olika skalor eller dimensioner. Leta inte efter bra eller dåligt, utan en objektiv sanning baserad på data och intuition.

Lär känna Weekli

Utforska några av våra viktigaste grundstenar, funktioner och verktyg.