Senast uppdaterat: 12 September 2018

1. Allmänt

Sodexo Pass Sweden AB, org. nr. 556649-1444, Kungsgatan 54, 111 35 Stockholm (”Sodexo”) tillhandahåller en tjänst för att mäta anställdas välmående på arbetsplatsen (”Weekli”). Avtalsförhållandet mellan dig som användare (nedan ”du”, ”dig”, eller ”Användaren”) och Sodexo, samt ditt användande av Weekli regleras av dessa användarvillkor (”Villkoren”).

Genom att använda Weekli accepterar du dessa Villkor och bekräftar fullt ut att du förstår innebörden av de rättigheter och skyldigheter som framgår av dessa Villkor. Om du inte accepterar Villkoren eller bryter mot Villkoren i något hänseende, får du inte använda Weekli.

2. Användning av Weekli

Användaren ansvarar för att allt utnyttjande av Weekli sker i enlighet med de anvisningar och instruktioner som Sodexo från tid till annan kan meddela och alltid i enlighet med vid var tid gällande Villkor.

Din användning av Weekli ska ske enlighet med dessa Villkor och du ska under inga som helst omständigheter:

  • använda Weekli för något bedrägligt eller annars olagligt ändamål;
  • använda Weekli för att förtala, missbruka, trakassera, bevaka, hota eller på annat sätt kränka någon annan eller dennes rättigheter;
  • störa eller vidta åtgärder för att försöka störa driften av Weekli;
  • överföra eller på annat sätt introducera virus, mask, trojaner eller annan skadlig programvara eller kod, eller på annat sätt skada eller negativt påverka Weeklis funktionalitet eller tillgänglighet;
  • utreda, ändra, anpassa, översätta, ”reverse engineer”, dekompliera eller nedmontera någon del av Weekli, inklusive utan begränsning dess objektkod eller källkod;
  • kopiera, återge, sälja eller på annat sätt exploatera Weekli eller dess innehåll; eller
  • avlägsna eventuella noteringar avseende upphovsrätt, varumärken eller annan äganderätt från Weekli eller från material som återfinns i Weekli.

Sodexo förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande stänga av Användare som enligt Sodexos bedömning missbrukar Weekli eller dess innehåll, eller som på annat sätt agerar i strid med dessa Villkor eller tillämplig lagstiftning.

Genom dessa Villkor beviljas Användaren en personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicenserbar och begränsad rätt att använda Weekli i enlighet med dessa Villkor och för syftet att besvara de frågor som ställs genom Weekli rörande din arbetssituation.

Användarens rätt att använda Weekli förutsätter att, utöver dessa Villkor, eventuella tillämpliga tredjepartsvillkor efterlevs. Användaren är skyldig att säkerställa att Användaren har berett sig tillgång till och tillgodogjort sig informationen i sådana vid var tid gällande tredjepartsvillkor.

Sodexos varumärken, firmanamn och andra kännetecken som återfinns i Weekli (”Varumärkena”) skyddas av nationell och internationell varumärkeslagstiftning. All användning av Varumärkena utan Sodexos föregående skriftliga samtycke är strikt förbjuden.

Användaren åtar sig att omgående informera Sodexo avseende krav från tredje part som baseras på Användarens användning av Weekli (eller delar därav) och som utgör ett intrång i sådan tredje parts rättigheter.

3. Äganderätt

Allt innehåll i Weekli ägs av Sodexo. Inget i dessa Villkor ska tolkas eller förstås som att Sodexo helt eller delvis överlåter några av Sodexos materiella eller immateriella rättigheter till Användaren.

4. Personuppgifter

När du använder Weekli kommer Sodexo behandla dina personuppgifter, inklusive s.k. känsliga personuppgifter. För information om sådan behandling av personuppgifter, se [Länk: integritetspolicy u].

5. Ansvarsbegränsning

Målsättningen är att Weekli ska vara tillgänglig hela tiden utan avbrott och att fel och brister rättas utan onödigt dröjsmål. Sodexo lämnar dock inga garantier, villkor eller utfästelser (uttryckliga eller underförstådda), däri inbegripet utan begränsning, garantier avseende att Weekli inte utgör intrång i någon annans rättigheter, integration eller lämplighet för vissa ändamål. Sodexo garanterar inte heller att Weekli tillhandahålls utan avbrott, störningar, fördröjningar eller andra typer av fel, och inte heller att eventuella fel och brister kommer att korrigeras. Weekli tillhandahålls i tillgängligt och befintligt skick med reservation för eventuella fel och brister.

Användaren är medveten om och accepterar att Weekli från tid till annan kan komma att göras otillgänglig med anledning av planerade eller oplanerade driftstop för service, underhåll och/eller uppdateringar.

Förutom då skada orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ska Sodexo inte under några omständigheter eller av några skäl vara ansvariga för Användarens direkta eller indirekta skador, vare sig de är förutsebara eller oförutsebara.

6. Tillämplig lagstiftning

Användaren är införstådd med att Weekli endast får användas för lagliga ändamål och garanterar att all användning av Weekli kommer att vara förenlig med vid var tid tillämplig lagstiftning. Användaren använder Weekli på eget initiativ och under eget ansvar. Användaren ska hålla Sodexo skadeslöst avseende samtliga krav från tredje part som riktas mot Sodexo med anledning av Användarens användning av Weekli i strid med bestämmelserna i dessa Villkor eller vid var tid tillämplig lagstiftning.

7. Ändringar

Sodexo förbehåller sig rätten att när som helst, helt eller delvis, ändra dessa Villkor. Om du inte accepterar de nya villkoren har du inte längre rätt att använda Weekli. Sodexo uppmuntrar dig att löpande hålla dig uppdaterad på innehållet i Villkoren. Du förutsätts känna till vid var tid gällande Villkor.

Sodexo tar inte något ansvar för eventuella konsekvenser som ändringar i Villkoren innebär för dig. Vidare kan Sodexo när som helst utan föregående meddelande, i enlighet med dessa Villkor, stänga av din tillgång till Weekli.

8.  Force majeure

Underlåtenhet från Sodexos att fullgöra sina åtaganden ska inte utgöra ett brott mot Sodexos åtaganden gentemot dig om sådan underlåtenhet beror på brand, översvämning, jordskalv, naturkatastrof, elproblem, krigshandling, terrorism, upplopp, civil olydnad, strejk, blockad, domstolsbeslut, försening eller störning i internettrafik och telekommunikationer, utomståendes underlåtenhet eller annan orsak utanför Sodexos skäliga kontroll. Sodexo har inte något ansvar för konsekvenserna av sådana force majeure-händelser.

9. Tillämpning av Villkoren

Om inget annat skriftligen har överenskommits utgör dessa Villkor hela avtalet mellan dig och Sodexo och ersätter alla eventuella tidigare och nuvarande villkor, avtal och överenskommelser beträffande användningen av Weekli.

10. Tillämplig lag och tvist

Genom att använda Weekli accepterar du att svensk lag, utan tillämpning av dess lagvalsprinciper, är tillämplig på alla frågor hänförliga till din användning av Weekli. Alla tvister i anledning av eller som har ett samband med din användning av Weekli ska avgöras av svensk domstol.